Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Opieka Wytchnieniowa

Artykuły

 • Nabór otwarty uczestników do Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024

       

  Nabór otwarty uczestników do Programu

  "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024

   Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach ogłasza nabór otwarty wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt Programu – 36 720,00 zł .

  Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.900, ze zm.) poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

  Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

  Program jest realizowany w dwóch formach:

  1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:

  2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

  W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

   Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

  1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

  2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

  3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

  Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

  W przypadku świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego, w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w ramach pobytu całodobowego, ośrodek/placówka przyjmująca osobę z niepełnosprawnością ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, tj. zapewnić ciepły posiłek z uwzględnieniem specjalnej diety osoby objętej usługą.


  Termin i sposób składania dokumentów

  Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparciem mogą składać dokumenty:

  - Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Klauzulą informacyjną w ramach Programu Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 12 o Programu,

  -Klauzulę informacyjną RODO OPS w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach

  Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa   w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy,  z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

  Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach w terminie

  od 09-07-2024 do wyczerpania form wsparcia.

  Tel. kontaktowy 41/ 3025012 w. 205 lub 219.


  Pliki do pobrania:

   

  Czytaj Więcej o: Nabór otwarty uczestników do Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024
 • Ogłoszenie naboru uczestników do Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024

    

  Ogłoszenie naboru uczestników do Programu

  "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024

   Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt Programu – 36 720,00 zł .

   Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie naboru uczestników do Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024
 • Wsparcie dla mieszkańców gminy Bieliny w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”

       

  Wsparcie dla mieszkańców gminy Bieliny w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” tegorocznej edycji programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

   

  28 lutego 2024r. gmina Bieliny podpisała umowę na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –edycja 2024.

  Mieszkańcy gminy Bieliny w roku 2024 skorzystają z ministerialnego wsparcia skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

  W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” pomoc otrzymają opiekunowie osób wymagających stałej opieki. Działania mają na celu odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywanych obowiązkach lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

  Samorząd na ten cel pozyskał 36 720,00 zł.

  Program  w całości finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. Ze wsparcia skorzystają osoby z terenu gminy Bieliny.

  Czytaj Więcej o: Wsparcie dla mieszkańców gminy Bieliny w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”
 • Ogłoszenie naboru uczestników do Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024

    

  Ogłoszenie naboru uczestników do Programu

  "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024

   Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt Programu – 36 720,00 zł .

  Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.900, ze zm.) poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie naboru uczestników do Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024