Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Karta Dużej Rodziny

Artykuły

 • Karta Dużej Rodziny - zmiana

  Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021r.

  Od 9 czerwca 2021r. wszystkie osoby posiadające prawo do karty, automatycznie otrzymały kartę w formie elektronicznej, wyświetlanie Karty Dużej Rodziny możliwe jest w aplikacji mObywatel.

  Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

  Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. 

  Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. 

  Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR.

  Dla nowych wniosków, karta elektroniczna otrzyma status „Wydana” od razu po zatwierdzeniu pozytywnej decyzji o przyznaniu karty w dowolnej formie.

  Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą teraz korzystać z kart elektronicznych i przeglądać dane karty w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

  Informujemy, że rodziny, które składają wniosek o przyznanie Kart Dużej Rodziny po raz pierwszy nie ponoszą żadnych opłat. 

  Opłaty obowiązujące:

  • opłaty za wydanie duplikatu KDR – 13,00 zł;
  • opłaty za wydanie karty w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.
  Czytaj Więcej o: Karta Dużej Rodziny - zmiana
 • Karta Dużej Rodziny

  Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

  Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

  Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18 roku życia,
  • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

  ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

  Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
  o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

  Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

  Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

  1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby móc złożyć wniosek elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

  Czytaj Więcej o: Karta Dużej Rodziny