Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Fundusz Alimentacyjny

Artykuły

 • Fundusz alimentacyjny 2023/2024

  INFORMACJA

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa od świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 są przyjmowanie od dnia 01.08.2023r.

  Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 złoży wniosek wraz  z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2023 r.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od dn. 1 września 2023 r. do dn. 30 września 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2023r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od dn. 1 października 2023 r. do dn. 31 października 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2023r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od dn. 1 listopada 2023 r. do dn. 30 listopada 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2024r.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami  w okresie od dn. 1 grudnia 2023 r. do dn. 31 grudnia 2023 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia ostatniego dnia lutego 2024r.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209 zł.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

  Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Wyroki Sądowe o zasądzeniu alimentów orzekające rozwód/separację -ksero (oryginały do wglądu)
  2. Pity 11, Pity 40 za 2022r.- ksero
  3. Ksero załącznik B lub ZG z Pit 36 za 2022r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, dochodów uzyskanych za granicą, PIT 28 za 2022r. w przypadku prowadzenia działalności na ryczałcie.
  4. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego w 2022 r.( nakaz ksero)
  5. Zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2022 r.)
  6. Zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium socjalnego w 2022 r.
  7. Zaświadczenie od komornika o kwocie wyegzekwowanych alimentów w 2022 r., potwierdzenie wpłat alimentów w 2022 r., zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów za 2 ostatnie miesiące

  W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie  może domagać się takiego dokumentu.

  W przypadku zmian w stosunku pracy:

  1. świadectwa pracy, umowy o pracę, decyzje Urzędu pracy
  2. zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (kwota netto)

   

  Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane również  drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodzin.

  Czytaj Więcej o: Fundusz alimentacyjny 2023/2024
 • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity  Dz. U. z 2020r. poz.808).

  Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 lipca w wersji elektronicznej a od 1 sierpnia w wersji papierowej.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom:
   - jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
   - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
   - przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

  Świadczenia z funduszu przysługują osobom, o których mowa w art. 1 ust.1 ustawy, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Warunkiem przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

  Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego muszą spełniać kryterium dochodowe – miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  od dnia 1 października 2020 roku kwoty 900,00 zł netto.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 
  - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  - zawarła związek małżeński.

  Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne, od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w tutejszym ośrodku, do końca okresu świadczeniowego.

  Uwaga: W przypadku gdy świadczenie z funduszu alimentacyjnego dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do ośrodka pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy.

  Więcej informacji:

  Fundusz alimentacyjny - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

  Czytaj Więcej o: Świadczenie z funduszu alimentacyjnego