Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że rozpoczął kwalifikowanie mieszkańców gminy Bieliny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS.

  W ramach współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach będzie wydawał skierowania dla 200 najbardziej potrzebujących osób, uprawniające do korzystania z bezpłatnej pomocy żywnościowej w Podprogramie 2021 PLUS, natomiast odbiór żywności będzie miał miejsce w Punkcie Pomocy Doraźnej Caritas Diecezji Kieleckiej przy ul. Chłopskiej 20a.

   

  Czytaj Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 PLUS
 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

              

  W dniu 21 lutego 2023 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowę na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

  Beneficjentami wsparcia będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przyznana dla gminy Bieliny dotacja w wysokości  471 567,42 zł pozwoli na zapewnienie usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych czynności.

  Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach do końca 2023 roku.

  Umowę w imieniu gminy Bieliny podpisali: Wójt Sławomir Kopacz oraz Skarbnik Emilia Bąk. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

  Wsparcie zostało zaplanowane dla 27 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadających orzeczenie o znacznym (21 osób) lub umiarkowanym (5 osób) stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także 1 dziecka w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Usługi asystenta będą polegać na pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 • Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

     

   

   

   

  Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

  Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt Programu – 471 567,42 zł.
  Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 skierowany jest do 27 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadających orzeczenie o znacznym (21 osób) lub umiarkowanym
  (5 osób) stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także 1 dziecka w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:
  a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  c) załatwianiu spraw urzędowych;
  d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  e) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
  Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta
  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.
  Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej (asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym).
  W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane
  z innych źródeł.

  W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
  • Karta zgłoszenia do Programu.
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  • Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
  • Podpisana klauzula informacyjna.

  Komplet dokumentów należy składać do dnia 16 lutego 2023 roku (decyduje data wpływu do GOPS).
  • bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach pokój nr 3.
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GOPS w Bielinach).
  Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

  Udział osób w Programie jest całkowicie nieodpłatny.
  Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach w terminie od 02.02.2023 do 16.02.2023 roku.
  Tel. kontaktowy 41/ 3025012 w. 205 lub 219.

  Czytaj Więcej o: Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
 • Ogłoszenie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach przypomina o składaniu dokumentów o dożywianie dzieci w szkołach od stycznia 2023 roku

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek (w podaniu należy podać imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasę, szkołę).
  2. Dochody netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli wniosek jest składany
  w grudniu 2022 roku to dochody/zaświadczenia o zarobkach netto muszą być wydane za listopad 2022 roku).
  3. Nakaz płatniczy z 2022 roku (jeżeli dotyczy).
  4. Wpłata KRUS za czwarty kwartał 2022 tj. październik, listopad, grudzień (jeżeli dotyczy).
  5. Odcinki rent, emerytur (jeżeli wniosek jest składany
  w grudniu 2022 roku to odcinki za listopad 2022).
  6. Wpłaty orzeczonych alimentów (jeżeli dotyczy).
  7. Oświadczenia o podejmowaniu/nie podejmowaniu prac dorywczych.


  Termin składania wniosków: od 1 grudnia 2022 roku

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie