Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

              

  W dniu 21 lutego 2023 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowę na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

  Beneficjentami wsparcia będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przyznana dla gminy Bieliny dotacja w wysokości  471 567,42 zł pozwoli na zapewnienie usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych czynności.

  Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach do końca 2023 roku.

  Umowę w imieniu gminy Bieliny podpisali: Wójt Sławomir Kopacz oraz Skarbnik Emilia Bąk. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

  Wsparcie zostało zaplanowane dla 27 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadających orzeczenie o znacznym (21 osób) lub umiarkowanym (5 osób) stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także 1 dziecka w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Usługi asystenta będą polegać na pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 • Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

     

   

   

   

  Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

  Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt Programu – 471 567,42 zł.
  Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 skierowany jest do 27 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadających orzeczenie o znacznym (21 osób) lub umiarkowanym
  (5 osób) stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także 1 dziecka w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:
  a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  c) załatwianiu spraw urzędowych;
  d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  e) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
  Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta
  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.
  Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej (asystent musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym).
  W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane
  z innych źródeł.

  W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
  • Karta zgłoszenia do Programu.
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  • Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
  • Podpisana klauzula informacyjna.

  Komplet dokumentów należy składać do dnia 16 lutego 2023 roku (decyduje data wpływu do GOPS).
  • bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach pokój nr 3.
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GOPS w Bielinach).
  Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

  Udział osób w Programie jest całkowicie nieodpłatny.
  Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach w terminie od 02.02.2023 do 16.02.2023 roku.
  Tel. kontaktowy 41/ 3025012 w. 205 lub 219.

  Czytaj Więcej o: Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
 • Ogłoszenie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach przypomina o składaniu dokumentów o dożywianie dzieci w szkołach od stycznia 2023 roku

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek (w podaniu należy podać imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasę, szkołę).
  2. Dochody netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli wniosek jest składany
  w grudniu 2022 roku to dochody/zaświadczenia o zarobkach netto muszą być wydane za listopad 2022 roku).
  3. Nakaz płatniczy z 2022 roku (jeżeli dotyczy).
  4. Wpłata KRUS za czwarty kwartał 2022 tj. październik, listopad, grudzień (jeżeli dotyczy).
  5. Odcinki rent, emerytur (jeżeli wniosek jest składany
  w grudniu 2022 roku to odcinki za listopad 2022).
  6. Wpłaty orzeczonych alimentów (jeżeli dotyczy).
  7. Oświadczenia o podejmowaniu/nie podejmowaniu prac dorywczych.


  Termin składania wniosków: od 1 grudnia 2022 roku

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie
 • „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

  Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że po raz kolejny planuje przystąpić do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

  Aby wystąpić wnioskiem do Programu należy przeprowadzić diagnozę potrzeb mieszkańców gminy.
  W tym celu zamieszczamy komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków:

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

  https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/ogloszenia/ogloszenia-inne/20376,Rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-Ministra-Rodziny-i-Po.html

   

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  - dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  - osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.


  W przypadku chęci uczestnictwa w Programie, prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielinach pod nr telefonu: 41 30-25-012 w. 205, 219.

  Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby
  z niepełnosprawnością.

  Udział osób w Programie jest całkowicie nieodpłatny.

   

  Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 finansowany z Funduszu Solidarnościowego

  Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
 • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

              Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż planuje, jak co roku, przystąpić do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

              Aby wystąpić wnioskiem do Programu należy przeprowadzić diagnozę potrzeb mieszkańców gminy.

  W tym celu zamieszczamy komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków:

   

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

  Czytaj Więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023