Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy 2024r.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2023r. Poz.759 ze zm) o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

- 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

- 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Do wniosków złożonych w okresie od 01 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład jednego gospodarstwa domowego.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach, pokój nr 26.

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy e PUAP – od stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r.

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r.

- za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres siedziby GOPS w Bielinach.Dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
228,80dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
343,20dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
486,20dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
657,80dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Większy dodatek można uzyskać:
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek.
Takie źródło ogrzewania musi być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:
286dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
429dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
607,75 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
822,25dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku oraz rozstrzygniecie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Do wniosku należy dołączyć:

- Ksero PIT-11A ( w przypadku rent rodzinnych do 18 roku życia)

- Ksero nakazu płatniczego potwierdzającego gospodarstwo rolne w 2022r.

- Zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego w 2022r., )

- Zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium w 2022r.,

- Ksero prawomocnego Wyroku Sądowego o zasądzeniu alimentów.

Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 26 lub pod numerem telefonu (41)30 25-012 wew.222

Formularz wniosku o dodatek osłonowy dostępny jest na stronie internetowej:

Gminy Bieliny, GOPS Bieliny oraz w pokoju nr 26