Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • Konferencja podsumowująca projekt pn. "Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny"

  Konferencja podsumowująca projekt pn. "Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  27 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące działania zrealizowane w ramach projektu.

   

  Czytaj Więcej o: Konferencja podsumowująca projekt pn. "Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny"
 • 40 złotych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kolejne zmiany

  40 złotych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy –  kolejne zmiany

   

              Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa była zmieniana kilkukrotnie. Dwie z tych zmian dotyczyło m.in. art. 13, który określa zasady przyznawania i wypłacania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

              W dniu 30 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która umożliwia złożenie wniosku i otrzymanie rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowania
  i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy nie posiadali numeru Pesel przed dniem 30 kwietnia 2022 roku. Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu.

  Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia
  w życie tych przepisów tj. do 15 lipca.

              Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

  Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

              Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

  OKRES ZAKWATEROWANIA

  TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

   

  do 29 kwietnia
  (obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)

  do 15 lipca 2022 r.

   

  do 30 czerwca

   

  do 31 lipca 202 r.

   

  od 1 lipca

   

  miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

              Istotnymi zmianami są również zmiany do rozporządzenia, które regulują kwestię realizacji świadczenia dla obywateli Ukrainy.

  W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych
  w rozporządzeniu sytuacjach.

  Gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),
  • jest kobietą w ciąży;
  • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

  Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (sejm.gov.pl)

  Czytaj Więcej o: 40 złotych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kolejne zmiany
 • DZIEŃ OTWARTY W ZPSW W KIELCACH

  DZIEŃ OTWARTY W ZPSW – 31.05.2022 r.


  Zgodnie z corocznym zwyczajem zapraszamy na Dzień Otwarty w naszych szkołach. Spotykamy się we wtorek, 31.05.2022 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

  W programie przewidziane zostały między innymi:

  • Zwiedzanie Szkoły Podstawowej nr 37, Technikum nr 9 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7.

  • Prezentacja kierunków kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole podczas warsztatów dla ósmoklasistów (godz. 10:00 – 11:30).

  • Punkt informacyjny.

  • Indywidualne konsultacje ze specjalistami.

  • Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka.  Dyżury specjalistów ZPSW

  (obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr 41 367 62 36):

   

  • Agnieszka Domagała – neurologopedia (afazja), surdologopedia.

  • Iwona Czarnecka – neurologopedia, przesiewowe badania słuchu.

  • Agata Karyś – neurologopedia, przesiewowe badania słuchu.

  • Beata Hrouda – integracja sensoryczna.


  Serdecznie zapraszamy!

  Czytaj Więcej o: DZIEŃ OTWARTY W ZPSW W KIELCACH
 • Program - "Opieka wytchnieniowa" - EDYCJA 2022

  PROGRAM  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

  Bieliny, 01.03.2022 r.

   

  INFORMACJA

   

  Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach  informuje, że przystąpiła do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej” Opieka wytchnieniowa” -edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

  Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skiero-wanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami  o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  W 2022 roku limit świadczenia usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania wynosi 240 godzin. 

  Całkowity koszt Programu – 32 313,60 zł. z Funduszu Solidarnościowego.

  W bieżącym roku wsparciem objęliśmy cztery osoby.

  Czytaj Więcej o: Program - "Opieka wytchnieniowa" - EDYCJA 2022
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

  Informacja o Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022”, realizowanym w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

  Całkowity koszt Programu – 236 678,76 zł. z Funduszu Solidarnościowego.

  Gmina Bieliny realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022”. Program skierowany jest do  osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadają-cych orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  2. b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. c) załatwianiu spraw urzędowych,
  4. d) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

  Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

  1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

  2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  3) 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

  Program ma zapewnić :

  1. a) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  2. b) ograniczenie skutków niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności,
  3. c) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu.

  Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie ponosi odpłatności.

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach.

   

  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022