Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Artykuły

 • Ministerialne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

        

  Ministerialne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 z terenu gminy Bieliny


  1lutego 2024r. gmina Bieliny podpisała umowę na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

  Beneficjentami wsparcia będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przyznana dla gminy Bieliny dotacja w wysokości  535 050,18 pozwoli na zapewnienie usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych czynności.

  Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach do końca roku.

  Wsparcie zostało zaplanowane dla 33 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadających orzeczenie o znacznym (28 osób) lub umiarkowanym (4 osób) stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także 1 dziecka w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Usługi asystenta będą polegać na pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury.

  Czytaj Więcej o: Ministerialne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024
 • Wsparcie dla mieszkańców gminy Bieliny w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”

       

  Wsparcie dla mieszkańców gminy Bieliny w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” tegorocznej edycji programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

   

  28 lutego 2024r. gmina Bieliny podpisała umowę na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –edycja 2024.

  Mieszkańcy gminy Bieliny w roku 2024 skorzystają z ministerialnego wsparcia skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

  W ramach programu „Opieka wytchnieniowa” pomoc otrzymają opiekunowie osób wymagających stałej opieki. Działania mają na celu odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywanych obowiązkach lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

  Samorząd na ten cel pozyskał 36 720,00 zł.

  Program  w całości finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. Ze wsparcia skorzystają osoby z terenu gminy Bieliny.

  Czytaj Więcej o: Wsparcie dla mieszkańców gminy Bieliny w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”
 • Dodatek osłonowy

  Dodatek osłonowy 2024r.

  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2023r. Poz.759 ze zm) o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  - 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

  - 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Do wniosków złożonych w okresie od 01 stycznia br. do 30 kwietnia br. stosuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

  Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład jednego gospodarstwa domowego.

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy
 • Ogłoszenie naboru uczestników do Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024

    

  Ogłoszenie naboru uczestników do Programu

  "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024

   Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt Programu – 36 720,00 zł .

  Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz.900, ze zm.) poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie naboru uczestników do Programu "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – edycja 2024
 • Nabór do programu "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością"

    

  Nabór do programu "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością"

  Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt Programu – 535 050,18 zł.

  Program  „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024 skierowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bieliny posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także 1 dziecka w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  a) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

  b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

  c) załatwianiu spraw urzędowych;

  d) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  e) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

  Ważne!

  Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

  1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

  2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

  3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

  W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust.7, finansowane z innych źródeł.

  W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:
  • Karta zgłoszenia do Programu.
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
  • Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
  • Podpisana klauzula informacyjna.

  Komplet dokumentów należy składać:
  • bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach pokój nr 3.
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do GOPS w Bielinach).

  Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

  Udział osób w Programie  jest całkowicie nieodpłatny.

  Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach w terminie od 16-01-2024 do 30-01-2024 roku.

  Tel. kontaktowy 41/ 3025012 w. 205 lub 219.

  Do pobrania:

  Karta zgłoszenia

  Karta zgłoszenia czynności w ramach usług asystencji osobistej

  Klauzula informacyjna RODO

  Czytaj Więcej o: Nabór do programu "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością"
 • Bezpłatne szkolenia

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach zaprasza chętne osoby do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

  1. Asystent osób starszych, chorych i niesamodzielnych;

  2. Opiekun osób chorych, starszych i niesamodzielnych;

  3. Opiekunka środowiskowa;

  4. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;

  5. Opiekun Medyczny

  w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia Seniorów”.

  Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach pod nr tel. 41 30-25-012 w. 205, 219, 247

  Czytaj Więcej o: Bezpłatne szkolenia
 • OGŁOSZENIE - dożywianie w szkole

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach przypomina o składaniu dokumentów o dożywianie dzieci
  w szkołach od stycznia 2024 roku

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek (w podaniu należy podać imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasę, szkołę).
  2. Dochody netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeżeli wniosek jest składany
  w grudniu 2023 roku to dochody/zaświadczenia o zarobkach netto muszą być wydane za listopad 2023 roku).
  3. Nakaz płatniczy z 2023 roku (jeżeli dotyczy).
  4. Wpłata KRUS za czwarty kwartał 2023 tj. październik, listopad, grudzień (jeżeli dotyczy).
  5. Odcinki rent, emerytur (jeżeli wniosek jest składany
  w grudniu 2023 roku to odcinki za listopad 2023).
  6. Wpłaty orzeczonych alimentów (jeżeli dotyczy).
  7. Oświadczenia o podejmowaniu/nie podejmowaniu prac dorywczych.

  Wnioski należy składać w grudniu 2023 roku (jeśli dożywianie dzieci ma być realizowane od stycznia 2024 roku).

  Czytaj Więcej o: OGŁOSZENIE - dożywianie w szkole