Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach

40 złotych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kolejne zmiany

40 złotych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy –  kolejne zmiany

 

            Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa była zmieniana kilkukrotnie. Dwie z tych zmian dotyczyło m.in. art. 13, który określa zasady przyznawania i wypłacania świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

            W dniu 30 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która umożliwia złożenie wniosku i otrzymanie rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowania
i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy nie posiadali numeru Pesel przed dniem 30 kwietnia 2022 roku. Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu.

Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia
w życie tych przepisów tj. do 15 lipca.

            Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

            Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

OKRES ZAKWATEROWANIA

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

 

do 29 kwietnia
(obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)

do 15 lipca 2022 r.

 

do 30 czerwca

 

do 31 lipca 202 r.

 

od 1 lipca

 

miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

            Istotnymi zmianami są również zmiany do rozporządzenia, które regulują kwestię realizacji świadczenia dla obywateli Ukrainy.

W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych
w rozporządzeniu sytuacjach.

Gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),
  • jest kobietą w ciąży;
  • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (sejm.gov.pl)