Informacja

dotycząca świadczenia wychowawczego(500+)

         Obowiązujące od 1 lipca 2019r., znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) wprowadziły istotne zmiany w zakresie okresu, na który ustalone zostało prawo do świadczenia wychowawczego.

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 zostało ustalone od 01-10-2019r. do 31-05-2021r.

W związku z powyższym w 2020 roku nie trzeba składać kolejnych wniosków.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego, składają tylko osoby w przypadku:

- urodzenia się dziecka,

- objęcia dziecka opieką,

- przysposobienia dziecka,

- śmierć rodzica/opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego.