ZASIŁEK RODZINNY
 

Świadczeniami rodzinnymi są:


-  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
-  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
-  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.


Dochód uprawniający do otrzymania zasiłku rodzinnego razem z dodatkami


Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł.


W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł.


W przypadku, gdy miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (77 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.


Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego w 2011r. obowiązująca na okres zasiłkowy 2012/2013 wynosi 226,08zł. miesięcznie.


Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:


- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na  jej rzecz alimentów.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.


Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

-  18. roku życia,
-  lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo,
-  24. roku życia, jeżeli, kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

-  77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
-  106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
-  115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia


Zasiłek rodzinny nie przysługuje:


-  jeżeli dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;
-  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
-  osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
-  pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
-  osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:

1) rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

2) ojciec dziecka jest nieznany,

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do    świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,


-  członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.