Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407 ze zm.) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

- od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną:

-za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

- przez bankowość elektroniczną oraz

- portal PUE ZUS.

- od 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej oraz elektronicznej

 

Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii koronawirusa, zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza.

Dodatkowe informacje:

 

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. będzie złożenie wniosku Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W Gminie Bieliny organem właściwym jest Wójt Gminy Bieliny.

Świadczenie Wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 zostanie przyznane na okres: od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021r.), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój 26 .

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

-opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidło wypełnionymi dokumentami

Program Rodzina 500+ jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą.

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to na celu zapobieganie niedopuszczalnym sytuacjom pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach jednocześnie.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie (min. zmiana adresu zamieszkania, praca za granicą).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach,

ul. Partyzantów 17 , pod nr. telefonu (041) 302-50-12 wew. 222

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (oświadczenie do koordynacji.pdf)oświadczenie do koordynacji.pdf441 kB
Pobierz plik (SW- druk do pobrania.pdf)SW- druk do pobrania.pdf248 kB
Pobierz plik (SW-wzór.pdf)SW-wzór.pdf341 kB