I n f o r m a c j a

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. (Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
do dnia 31 sierpnia
, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia
30 listopada. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
od dnia 01 września do dnia 31 października
, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia
31 grudnia.
 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
1 listopada do dnia 31 grudnia
, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego lutego 2021 r.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje tym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. Zupełny akt urodzenia dzieci w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
 2. Wyroki Sądowe o zasądzeniu alimentów orzekające rozwód/separację -ksero (oryginały do wglądu)
 3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną
 4. Pity 11, Pity 40 za 2019 r.- ksero
 5. Dla osób, które w 2019 r. rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie z urzędu skarbowego

       zawierające informację o: formie opłacanego podatku; wysokości przychodu; stawce podatku; wysokości opłaconego podatku

 1. Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej za 2019 r. z ZUS w przypadku pobierania renty lub emerytury.
 2. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego w 2019 r.( nakaz kopia)
 3. Zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2019 r.)
 4. Zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium socjalnego w 2019 r.
  1. Zaświadczenie od komornika o kwocie wyegzekwowanych alimentów w 2019 r., potwierdzenie wpłat alimentów w 2019 r.

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć :

 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku zmian w stosunku pracy:

 • świadectwa pracy, umowy o pracę, decyzje Urzędu pracy
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (kwota netto)

Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane również od 01.07.2020 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodzin.