Od dnia 1 marca 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
Program Mama 4+ jest skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały z niej zrezygnować.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ zapewni im podstawowe środki do życia. Będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.
O świadczenie to będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny, w przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku.
Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS.
Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.
W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie emerytalne niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.


Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/mama-4-plus-rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace-mama-4-/2200117

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/rodzicielskie-swiadczenia-uzupelniajace/