Dnia 1 sierpnia 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Powiatem Kieleckim, a Gminą Bieliny na realizację projektu „Liderzy Kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany tylko w 8 gminach, 6 powiatach województwa świętokrzyskiego. W Powiecie Kieleckim realizują projekt pilotażowy dwie gminy wiejskie tj. Gmina Bieliny i Gmina Łopuszno.
Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Model ma poprzez zbudowaną stałą współpracę, PRACĘ ZESPOŁEM wpłynąć na nowe rozwiązania pomocowe NA RZECZ INSTYTUCJI I RODZIN.
Projekt przyczyni się do: doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej, wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji.
Deklarację o współpracy w projekcie w Gminie Bieliny podpisało 10 instytucji. Poza gminnymi i powiatowymi jednostkami samorządu terytorialnego w skład Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji wchodzą: Gminna Rada Seniorów w Bielinach, Komenda Miejska Policji w Kielcach, dwa Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje pozarządowe.
W ramach projektu zostały zrealizowane działania:
- 7 spotkań Gminno-Powiatowego Zespołu Kooperacji (G-PZK),
- badanie fokus,
- zostały przeprowadzone dwa jednodniowe szkolenia w ramach Szkoły Kooperacji – poziom podstawowy,
- członkowie G-PZK uczestniczyli w trzydniowym wyjeździe studyjnym do Gminy Narewka woj. podlaskie.
Po przeprowadzeniu diagnozy w naszej gminie zostały wyodrębnione główne problemy społeczne dotyczące osób starszych tj. zbyt mała aktywność osób starszych oraz trudności komunikacyjne pomiędzy najdalej odległymi miejscowościami (zwłaszcza południowa część gminy), a centrum gminy.
Osoby starsze postrzegane są jako ofiary kilku procesów:
- migracji zarobkowych i odpływu młodszego pokolenia z gminy,
- wzrostu udziału osób starszych w ogóle mieszkańców,
- zbyt małej i ograniczonej terytorialnie oferty działań włączających osoby starsze do społecznego życia gminy,
- braku wiedzy oraz świadomości i potrzeby takiej integracji,
- utrudnionego dostępu do różnych usług, skutkującego izolacją społeczną, jak również własnego lęku przed tym, jak będą postrzegani przez najbliższe otoczenie.

W dniu 14 lutego 2020 roku w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach w ramach projektu „Liderzy kooperacji” odbyły się warsztaty diagnostyczne, które prowadzone były przez 8-osobowy zespół. Spotkanie miało formę warsztatową. Jego celem była wstępna diagnoza, określenie oczekiwań do planowania pracy na rzecz seniorów z terenu gminy Bieliny oraz ocena zrealizowanych działań w 2019 roku.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i innych podmiotów działających na terenie gminy.
Warsztaty przebiegały w miłej atmosferze.

 

lider 01

 

lider 02