Mieszkańcy gminy Bieliny w roku 2020 skorzystają z ministerialnego wsparcia skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Samorząd pozyskał nieco ponad 60 tysięcy złotych na realizację usług opiekuńczych. 14 lipca w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę podpisali: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz i Skarbnik Emilia Bąk.

Celem programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 jest odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywanych dotychczas obowiązkach lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Środki finansowe na przedmiotowy Program pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i stanowią do 80% kosztów całego zadania.

Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.