Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:


1. PIENIĘŻNYCH:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • - ubóstwa,
 • - sieroctwa,
 • - bezdomności,
 • - bezrobocia,
 • - niepełnosprawności,
 • - długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • - przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • - bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • - braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • - trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • - alkoholizmu lub narkomanii,
 • - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • - klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 • 1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • 2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) - w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;
 • 3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
 • 5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 • 6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • 7) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • 8) zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • 9) zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nie składkowych;
 • 10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • 11) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • 12) zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • 13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 • 14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 • 15) zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 • 16) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • 17) zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 • 18) oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;
 • 19) zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 • 20) oświadczenia o stanie majątkowym.

logo

Zapraszamy chętnych mieszkańców gminy Bieliny do udziału w projekcie!!!


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach będzie realizował projekt pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy)”.

Projekt będzie skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn z terenu gminy Bieliny, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Będzie otwarty również dla osób niepełnosprawnych, które często ze względu na ograniczenia zdrowotne oraz stereotypowe podejście są wykluczane z wielu aspektów życia społecznego, m.in. dostępu do zatrudnienia.
Oprócz osób niepełnosprawnych zachodzi potrzeba wsparcia osób bezrobotnych,
a także bez kwalifikacji zawodowych lub wymagających przekwalifikowania. Wzmocnić należy również kobiety, które znacznie częściej niż mężczyźni sprawują opiekę nad osobami zależnymi i w związku z tym trudniej im powrócić na rynek pracy.
GOPS planuje przeprowadzenie rekrutacji w dwóch etapach. Pierwszy w III-IV.2019 roku. Podczas rekrutacji dokonana zostanie szczegółowa diagnoza potrzeb jak i deficytów uczestników projektu.
Każda osoba zakwalifikowana do projektu otrzyma wsparcie w postaci usług aktywnej integracji, do których należą usługi o charakterze:
- społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
- zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,
- edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.
- zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.
Wszyscy beneficjenci projektu wezmą udział m.in. w kursach zawodowych. Niektóre osoby będą miały możliwość uczestniczenia w stażach zawodowych (max. do 6 miesięcy), za które otrzymają wynagrodzenie.

Projekt zakłada również, że kilku uczestników podejmie zatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a działania realizowane dla beneficjentów będą współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego !!!
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach (nr tel.: 41 30-25-012 wew. 219 lub 205).


Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w projekcie!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III, który jest finansowany ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach programu dofinansowywane są koszty zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności) w warunkach domowych, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, przyznawaną maksymalnie na okres 3 miesięcy.

Wnioski należy składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – system SOW, osobiście, droga pocztową lub elektronicznie.
Szczegółowe zasady realizacji programu oraz wzór dokumentów do pobrania dostępne są na stronie www.pcpr.powiat.kielce.pl w zakładce Pomoc w związku z epidemią koronawirusa – COVID 19.