Projekt „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy)”.

Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych osób zamieszkujących teren gminy Bieliny, zainteresowanych uzupełnieniem lub podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń oraz stażu zawodowego. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, w którego skład wchodzi:


• Indywidualne poradnictwo psychologiczne
• Indywidualne poradnictwo zawodowe
• Trening pracy; trening kompetencji i umiejętności społecznych
• Trening wizażu, autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku; trening z zakresu przeciwdziałania przemocy dla kobiet
• Trening kompetencji wychowawczo-opiekuńczych; trening z zakresu uzależnień dla mężczyzn
• Kurs zawodowy
• 3 miesięczny staż zawodowy
• Pakiet socjalny
• Pakiet zdrowotny
• Wizyta studyjna
• Zwrot kosztów dojazdu na kurs zawodowy
• Materiały szkoleniowe
• Catering na zajęciach zgodnie z możliwością kwalifikacji

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

 

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny
tel. 41 30-25-012 wew. 219 lub 205

 

Serdecznie zapraszamy!

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 846 469,60 PLN