W dniu 31 października 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielinach odbyło się spotkanie, które zainaugurowało projekt pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”.
W spotkaniu brali udział uczestnicy I edycji projektu, kadra projektu (pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach), Skarbnik oraz Sekretarz Gminy Bieliny. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać również p. Agnieszkę Migoń – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Partnera projektu, która przybyła na spotkanie wraz z 2 współpracownicami.

Czytaj więcej: Spotkanie rozpoczynające projekt 9.1

Projekt „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy)”.

Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych osób zamieszkujących teren gminy Bieliny, zainteresowanych uzupełnieniem lub podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń oraz stażu zawodowego. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Czytaj więcej: Nabór uczestników do projektu