INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa od świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 są przyjmowanie od dnia 01.08.2020r.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2020 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2020 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dn. 1 września 2020 r. do dn. 30 września 2020 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 30 listopada 2020r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dn. 1 października 2020 r. do dn. 31 października 2020 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 grudnia 2020r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dn. 1 listopada 2020 r. do dn. 30 listopada 2020 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia 31 stycznia 2021r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dn. 1 grudnia 2020 r. do dn. 31 grudnia 2020 r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia ostatniego dnia lutego 2021r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.


Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. Wyroki Sądowe o zasądzeniu alimentów orzekające rozwód/separację -ksero (oryginały do wglądu)
 2. Pity 11, Pity 40 za 2019r.- ksero
 3. Dla osób, które w 2019 r. rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatków dochodowym: zaświadczenie z urzędu skarbowego
       zawierające informację o: formie opłacanego podatku; wysokości przychodu; stawce podatku; wysokości opłaconego podatku
  1. Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej za 2019 r. z ZUS w przypadku pobierania renty lub emerytury.
 4. Zaświadczenie lub nakaz płatniczy potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego w 2019 r.( nakaz ksero)
 5. Zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2019 r.)
 6. Zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium socjalnego w 2019 r.
  1. Zaświadczenie od komornika o kwocie wyegzekwowanych alimentów w 2019 r., potwierdzenie wpłat alimentów w 2019 r., zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów za 2 ostatnie miesiące
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
W przypadku zmian w stosunku pracy:
 1. świadectwa pracy, umowy o pracę, decyzje Urzędu pracy
 2. zaświadczenie o wynagrodzeniu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (kwota netto)
Wnioski i załączniki do wniosku mogą być składane również od 01.07.2020 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodzin.