logo

Podpisanie Umowy - miniaturaW dniu 27 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się podpisanie umów z partnerami projektu „Centrum Usług - Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej".
Na spotkanie, któremu przewodniczyli członek Zarządu Powiatu w Kielcach p. Stefan Bąk oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach p. Anna Florczyk-Bielna przybyli przedstawiciele
11 samorządów gminnych, które wraz z powiatem będą współrealizować projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oprócz przedstawicieli Gminy Bieliny przybyli również przedstawiciele gmin: Sitkówka–Nowiny, Nowa Słupia, Pierzchnica, Mniów, Miedziana Góra, Łopuszno, Górno, Daleszyce, Chęciny i Bodzentyn.
Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, z kolei partnerem z sektora ekonomii społecznej – Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.
Projekt potrwa do 31.05.2021 roku. Jego całkowita wartość to 6 milionów zł, w tym wkład własny 450 tys. zł, ponoszony przez lidera i partnerów. Działania w projekcie adresowane są do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób niesamodzielnych, rodzin mających trudności życiowe, rodziców i dzieci pieczy zastępczej.
W ramach projektu planowanych jest wiele działań w tym między innymi utworzenie w strukturach PCPR-u
w Kielcach Centrum Usług - miejsca koordynacji wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz organizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego. W miejscu tym wyznaczone będą dyżury specjalistów i innych pracowników. Dodatkowo będzie organizowane poradnictwo specjalistyczne
w formie dyżurów zakresu pedagogiki, leczenia uzależnień, terapii rodzin, a także konsultacje i terapia logopedyczna oraz porady obywatelsko-prawne. Odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dla dzieci. Będzie uruchomiony telefoniczne poradnictwo specjalistyczne.
Projekt zakłada również aktywizację społeczną i zdrowotną osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych poprzez organizację usług opiekuńczych środowiskowych, organizację usług opiekuńczych i sąsiedzkich czy zatrudnienie 10 Asystentów Osób Niepełnosprawnych.
W ramach wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej zrealizowana zostanie kampania promująca rodzicielstwo zastępcze poprzez ulotki i media, a także organizację imprez i konkursu plastycznego o tematyce "Rodzina okiem dziecka". Projekt zakłada także powstanie grup wsparcia dla rodziców zastępczych, organizację szkoleń
i warsztatów. Dla dzieci i młodzieży będą prowadzone prelekcje profilaktyczne i edukacja zawodowa, a także wyjazdy o charakterze kulturalnym połączone z edukacją zawodową.
Szereg działań skierowanych zostanie także dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych,
w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. Planowane jest także wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych realizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu
w Kielcach.

 

Podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej"

 

Podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej"

Podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej"

 

Podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej"