Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach będąca Partnerem w projekcie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 10 gminami z powiatu kieleckiego będzie realizowała projekt pn. "Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej".

Przedmiotowa współpraca będzie opierać się przede wszystkim na określeniu najważniejszych kierunków wyzwań w zakresie rozwoju usług społecznych dostępnych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się działania:

Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.

Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmujące:

tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej;

wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej.

Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą oraz opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Przystępując do realizacji projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach przy współpracy 11 gmin powiatu oraz podmiotu ekonomii społecznej opracowało raport pn. "LOKALNA DIAGNOZA WYZWAŃ I POTRZEB SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2019 – 2022" w oparciu o wspólnie wypracowaną i uzgodnioną diagnozę lokalną określającą aktualne wyzwania społeczne.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (LOKALNA DIAGNOZA.PDF.pdf)LOKALNA DIAGNOZA.PDF.pdf25150 kB