Pomimo braku możliwości realizacji zaplanowanych działań w projekcie pn. "Mamy na siebie plan! Aktywizacja spoleczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" zrodziła się inicjatywa szycia bawełnianych maseczek dla mieszkańców gminy przez jedną z uczestniczek projektu. Zachęcamy innych do podobnych działań a naszej beneficjentce serdecznie dziękujemy.

 

01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, iż w okresie od 27.01.2020 do 31.01.2020 roku odbyło się poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”.
Każdy z 16 uczestników I edycji projektu wziął udział w 2 godzinnym indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Wszystkim uczestnikom stworzono Indywidualny Plan Działania, uwzględniający wykształcenie, doświadczenie zawodowe, cechy charakteru, zainteresowania oraz ograniczenia zdrowotne. Każdej osobie zaproponowano kierunki działania mające na celu aktywizację zawodową.

 

20200127 080524 2

 

20200127 100444 2

 

20200131 082450 2

 

20200131 120007 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że w ramach projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny” rozpoczęły się indywidualne spotkania z psychologiem. Poradnictwo psychologiczne jest realizowane w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu w wymiarze 2 godzin zegarowych dla każdego z nich. Jego celem jest zdiagnozowanie potrzeb uczestnika projektu, zrozumienie przez niego problemu, jego wpływu na problem, rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany, zaplanowanie konkretnych etapów pomocy, wsparcie klienta, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzenia sobie w trudnościach, praca nad motywacją. Wsparcie udzielane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia i zdolności.
W ostatnim tygodniu stycznia odbędą się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a działania realizowane dla Beneficjentów są współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Indywidualne poradnictwo psychologiczne

W dniu 31 października 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielinach odbyło się spotkanie, które zainaugurowało projekt pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”.
W spotkaniu brali udział uczestnicy I edycji projektu, kadra projektu (pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach), Skarbnik oraz Sekretarz Gminy Bieliny. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać również p. Agnieszkę Migoń – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Partnera projektu, która przybyła na spotkanie wraz z 2 współpracownicami.

Czytaj więcej: Spotkanie rozpoczynające projekt 9.1

Projekt „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny”

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 

Gmina Bieliny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach informuje, że prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekt pozakonkursowy)”.

Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych osób zamieszkujących teren gminy Bieliny, zainteresowanych uzupełnieniem lub podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń oraz stażu zawodowego. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Czytaj więcej: Nabór uczestników do projektu